پروژه هایی که انجام شده

وب سایت معرفی مدرسه نگرش

پلتفرم آموزش آنلاین برای دانش آموزان

Online learning management platform
web application

پلتفرم آموزش آنلاین برای دانش آموزان

website

وب سایت معرفی مدرسه نگرش

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images
images
images
images
images
images
images