عوامل ایجاد تفاوت در هزینه انواع اپلیکیشن ها (بخش دوم)