12

شهریور

Android یا iOS : مناسب‌ترین platform برای ساخت اولین اپلیکیشن کدام است؟

  تصمیم مبنی بر ساخت یک اپلیکیشن تجاری با استفاده از Android یا iOS به پنج عامل بستگی دارد: مخاطبین ، بازه زمانی پروژه ، ویژگی‌های مورد نیاز ، بودجه پشتیبانی برنامه و اهداف درآمدی که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرند. تعیین نوع platform مورد استفاده ، اولین گام در تصمیم‌گیری برای ساخت یک اپلیکیشن […]