• مشتری :
    وزارت آموزش و پرورش
  • دسته بندی :
  • آدرس پروژه :
  • تاریخ :
    22 فروردین, 1389

پروژه هایی که انجام شده

طرح هوشمند سازی مدارس با استفاده از دریچه و چکیده

طرح سنجش با استفاده از دریچه و چکیده

سامانه ثبت نام جشنواره با استفاده از دریچه و چکیده

BPMS

طرح هوشمند سازی مدارس با استفاده از دریچه و چکیده

BPMS

طرح سنجش با استفاده از دریچه و چکیده

BPMS

سامانه ثبت نام جشنواره با استفاده از دریچه و چکیده

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images