پروژه هایی که انجام شده

سامانه رزرو تاکسی

سامانه نظارت بر تاکسیرانی با استفاده از نرم افزار دریچه

داشبورد مدیریتی

اپلیکیشن اندروید آنالیز دپو

اپلیکیشن اندروید رانندگان

اپلیکیشن اندروید فراخوان تاکسی سر شیفت

اپلیکیشن اندروید مسافر تاکسی

BPMS

سامانه نظارت بر تاکسیرانی با استفاده از نرم افزار دریچه

سامانه رزرو تاکسی

Mobile application | Android

اپلیکیشن اندروید آنالیز دپو

داشبورد مدیریتی

Mobile application | Android

اپلیکیشن اندروید فراخوان تاکسی سر شیفت

Mobile application | Android

اپلیکیشن اندروید رانندگان

Mobile application | Android

اپلیکیشن اندروید مسافر تاکسی

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images
images
images