• مشتری :
    فرودگاه امام خمینی
  • دسته بندی :
  • آدرس پروژه :
  • تاریخ :
    22 خرداد, 1400

پروژه هایی که انجام شده

پروژه پلاک خوان

فرودگاه امام خمینی

پروژه RFID تاکسیرانی و پشتیبانی از سرورهای تاکسیرانی

RFID
امکانات پروژه پلاک خوان فرود گاه امام خمینی

پروژه پلاک خوان

امکانات پپروژه RFID تاکسیرانی فرودگاه امام خمینی

پروژه RFID تاکسیرانی و پشتیبانی از سرورهای تاکسیرانی

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images