پروژه هایی که انجام شده

سامانه نظارت بر تاکسی ها

اپلیکیشن اندروید راننده ها

اپلیکیشن اندروید صدور فاکتور سر شیفت

سامانه نظارت بر تاکسی ها

اپلیکیشن اندروید راننده ها

اپلیکیشن اندروید صدور فاکتور سر شیفت

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images
images