• مشتری :
  • دسته بندی :
  • آدرس پروژه :
  • تاریخ :
    22 فروردین, 1390

پروژه هایی که انجام شده

سیستم رابط Web طرح‌های عمرانی

سیستم طرح تكریم ارباب رجوع در استان تهران با استفاده از دریچه و چکیده

سیستم رابط Web طرح‌های عمرانی

BPMS

سیستم طرح تكریم ارباب رجوع در استان تهران با استفاده از دریچه و چکیده

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images