پروژه هایی که انجام شده

پلتفرم خرید کتاب

Web application

وب سایت معرفی تامبوک

Website
web application

پلتفرم خرید کتاب

website

وب سایت معرفی تامبوک

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images
images
images