پروژه هایی که انجام شده

اداره کل زندان های استان تهران

تولید سامانه آمار و استعلام زندانیان تحت سیستم عامل Android

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور

سیستم جامع قضایی، فرهنگی، آموزش و اشتغال (تولید و پشتیبانی) با استفاده از دریچه و چکیده

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی

مبدل اطلاعات سازمان زندانها از Paradox تحت Dos به SQL Server

تولید سامانه آمار و استعلام زندانیان تحت سیستم عامل Android

اداره کل زندان های استان تهران

سیستم جامع قضایی، فرهنگی، آموزش و اشتغال (تولید و پشتیبانی) با استفاده از دریچه و چکیده

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور

مبدل اطلاعات سازمان زندانها از Paradox تحت Dos به SQL Server

سازمان زندان ها و اقدامات تامینی

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images