فرودگاه مهرآباد
سامانه رزرو تاکسی

ZZسامانه نظارت بر تاکسیرانی
با استفاده از نرم افزار دریچه
داشبورد مدیریتی
اپلیکیشن اندروید آنالیز دپو

اپلیکیشن اندروید رانندگان


اپلیکیشن اندروید فراخوان تاکسی سر شیفت

اپلیکیشن اندروید مسافر تاکسی