پروژه هایی که انجام شده

وب سرویس تجمیع اطلاعات نیروی انسانی

وب سایت ورود اطلاعات نیروی انسانی بر اساس وب سرویس

داشبورد مدیریتی وزارت نیرو با استفاده از داشبورد ساز

وب سرویس تجمیع اطلاعات نیروی انسانی

وب سایت ورود اطلاعات نیروی انسانی بر اساس وب سرویس

داشبورد مدیریتی وزارت نیرو با استفاده از داشبورد ساز

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images
images
images