پروژه هایی که انجام شده

سامانه شناسنامه محیطی با استفاده از نرم افزار دریچه

سامانه بانک اطلاعات مدیران با استفاده ار دریچه و چکیده

سامانه بانک اطلاعات پیمانکاران با استفاده از دریچه و چکیده

توسعه سیستم های افرنگ

سیستم پروژه های پژوهشی

BPMS

سامانه شناسنامه محیطی با استفاده از نرم افزار دریچه

BPMS

سامانه بانک اطلاعات مدیران با استفاده ار دریچه و چکیده

BPMS

سامانه بانک اطلاعات پیمانکاران با استفاده از دریچه و چکیده

توسعه سیستم های افرنگ

سیستم پروژه های پژوهشی

تکنولوژی های بکار رفته در پروژه

images
images
images
images
images
images
images