وزارت صنعت و معدن

سیستم های جمع آوری اطلاعات بازرگانی
بازرگانی داخلی، خارجی، اداری، مالی و ...
وزارت بازرگانی
~~
سیستم نظارت بر قاچاق کالا
با استفاده از دریچه و چکیده
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان