سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

سامانه شناسنامه محیطی با استفاده از نرم افزار دریچه
ZZ
سامانه بانک اطلاعات مدیران با استفاده ار دریچه و چکیده
سامانه بانک اطلاعات پیمانکاران با استفاده از دریچه و چکیده