اداره کل زندان های استان تهران

اداره کل زندان های استان تهران
تولید سامانه آمار و استعلام زندانیان
تحت سیستم عامل Android
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور
سیستم جامع قضایی، فرهنگی، آموزش و اشتغال
(تولید و پشتیبانی) با استفاده از دریچه و چکیده
سازمان زندان ها و اقدامات تامینی
مبدل اطلاعات سازمان زندانها از Paradox
تحت Dos به SQL Server