28

شهریور

بهترین زبان: Node.js یا PHP

از طریق این مقاله به دیدگاه جامعی جهت انتخاب محیط مناسب برای پروژه اپلیکیشن بعدی خود دست می یابید. عوامل متعددی جهت مقایسه دو محیط استفاده می شوند. این عوامل شامل: عملکرد – ساخت – پایگاه داده – hosting – کاربرد عملی – تکامل و پیشرفت محیط عملکرد PHP عملکرد باثبات تر و قابل اتکاتری در زمان […]