فرودگاه امام خمینی

پروژه پلاک خوان
فرودگاه امام خمینی (ره)
پروژه RFID تاکسیرانی و پشتیبانی از سرورهای تاکسیرانی