پروژه های ژابیز پردا




نرم افزار تحت وب طراحی فرم های اطلاعاتی
ii





نرم افزار داشبورد ساز




نرم‌افزار دستگاه حكاكی روی فلزات



ابزار پویای داشبورد مدیریتی
محصول انحصاری شركت نرم‌افزاری ژابیزپردا



سیستم تحت Web
ابزارهای دریچه و چكیده




ابزار گزارش ساز پویای چكیده
محصول انحصاری شركت نرم‌افزاری ژابیزپردا



ابزار تولید سیستم‌ پویای دریچه
محصول انحصاری شركت نرم‌افزاری ژابیزپردا