پروژه های فرودگاه بین المللی مهرآباد




سامانه رزرو تاکسی

ZZ



سامانه نظارت بر تاکسیرانی
با استفاده از نرم افزار دریچه




داشبورد مدیریتی




اپلیکیشن اندروید آنالیز دپو





اپلیکیشن اندروید رانندگان






اپلیکیشن اندروید فراخوان تاکسی سر شیفت





اپلیکیشن اندروید مسافر تاکسی